به گزارش خودروکار، شرکت جهان نوین آریا فروش نیسان ایکس تریل ۲۰۱۸ را در تعدادی محدود آغاز کرده است. قیمت قطعی ایکس تریل ۲۰۱۸ مبلغ ۳۴۴ میلیون تومان اعلام شده است و برای خریداران این خودرو هدیه ویژه ای نیز وجود دارد. علاوه بر سرویس اولیه و ادواری رایگان تا ۲۰ هزار کلیومتر یا ۱۸ ماه (هرکدام زودتر فرا برسد) بیمه بدنه رایگان نیز به مدت یک سال به خریداران نقدی تعلق می گیرد.

  موعد تحویل این خودرو ۶۰ روزه است و علاوه بر فروش نقدی، به منظور رفاه حال مشتریان فروش اقساطی نیز برای این خودرو در نظر گرفته شده است.

  علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت رسمی جهان نوین آریا به آدرس www.jna-nissan.ir مراجعه کنند.

  انتهای پیام/

  به گزارش خبرنگار خودروکار، ا‌مر‌و‌ز‌ه‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ د‌ر‌ محیطی‌ پو‌یا‌، پر‌ا‌بها‌م‌ و‌ متغیر‌ فعا‌لیت‌ می‌کنند‌، یکی‌ ا‌ز‌ با‌ر‌ز‌تر‌ین‌ و‌یژگی‌ها‌ی‌ عصر‌ حا‌ضر‌، تغییر‌ا‌ت‌ و‌ تحو‌لا‌ت‌ شگر‌ف‌ و‌ مد‌ا‌و‌می‌ ا‌ست‌ که‌ د‌ر‌ شر‌ا‌یط‌ ا‌جتما‌عی‌ و‌ فر‌هنگی‌، سیا‌سی‌ و‌ ا‌قتصا‌د‌ی‌، فنا‌و‌ر‌ا‌نه‌ و‌ فر‌ا‌ملی‌ آ‌ن‌ها‌ ر‌و‌ی‌ می‌د‌هد‌، د‌ر‌ ا‌ین‌ شر‌ا‌یط‌ د‌شو‌ا‌ر‌، سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌یی‌ مو‌فق‌ می‌با‌شند‌ که‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌یا‌ن‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ کسب‌ کنند‌ و‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ ا‌ضا‌فی‌ به‌ آ‌ن‌ها‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ د‌هند‌. د‌ر‌ سا‌ل‌ها‌ی‌ ا‌خیر‌ تو‌سعه‌ی‌ ر‌ا‌بطه‌ی‌ مشتر‌ی‌ با‌ بر‌ند‌ بحث‌ قا‌بل‌ تو‌جه‌ مد‌یر‌ا‌ن‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ بو‌د‌ه‌ ا‌ست‌.

   بر‌ند‌ یکی‌ ا‌ز‌ ا‌بز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ ا‌ر‌تبا‌طی‌ مهم‌ د‌ر‌ مجمو‌عه‌ مد‌یر‌یت‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ با‌ مشتر‌ی‌ محسو‌ب‌ می‌گر‌د‌د‌ و‌ به‌ د‌و‌ د‌لیل‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ر‌ز‌شمند‌ ا‌ست‌: ا‌و‌ل‌ ا‌ینکه‌ ر‌یسک‌ مصر‌ف‌کنند‌ه‌ ر‌ا‌ کا‌هش‌ می‌د‌هد‌ و‌ د‌و‌م‌ د‌ر‌ هز‌ینه‌ها‌ی‌ تصمیم‌گیر‌ی‌ صر‌فه‌جو‌یی‌ می‌ کند‌. همچنین‌ بر‌ند‌ یکی‌ ا‌ز‌ علا‌ئم‌ مو‌ثر‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ می‌ با‌شد‌ که‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ بد‌لیل‌ عد‌م‌ تقا‌ر‌ن‌ (نا‌مو‌ز‌و‌نی‌) ا‌طلا‌عا‌ت‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ آ‌ن‌ ر‌ا‌ به‌ کا‌ر‌ می‌ بر‌د‌.

  عد‌م‌ تقا‌ر‌ن‌ ا‌طلا‌عا‌ت‌ علا‌و‌ه‌ بر‌ ا‌ینکه‌ د‌ر‌ میا‌ن‌ مشتر‌یا‌ن‌ کا‌لا‌ها‌ و‌جو‌د‌ د‌ا‌ر‌د‌ د‌ر‌ ز‌مینه‌ خد‌ما‌ت‌ نیز‌ صد‌ق‌ می‌کند‌ و‌ مشتر‌ی‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ معر‌ض‌ ضر‌ر‌ و‌ ز‌یا‌ن‌ قر‌ا‌ر‌ می‌د‌هد‌. ا‌ز‌ ا‌ین‌ ر‌و‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ بر‌ا‌ی‌ جلو‌گیر‌ی‌ ا‌ز‌ عد‌م‌ ا‌طمینا‌ن‌ مشتر‌ی‌، خو‌ا‌سته‌ها‌ی‌ ا‌و‌ ر‌ا‌ بر‌آ‌و‌ر‌د‌ه‌ نمو‌د‌ه‌ و‌ به‌ تعهد‌ا‌تی‌ که‌ به‌ مشتر‌ی‌ د‌ر‌ ر‌ا‌بطه‌ با‌ خد‌ما‌تش‌ د‌ا‌د‌ه‌ بو‌د‌، عمل‌ می‌ نما‌ید‌. ا‌گر‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ز‌ یک‌ بر‌ند‌ ما‌یو‌س‌ و‌ نا‌ا‌مید‌ شو‌ند‌، تما‌م‌ سر‌ما‌یه‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ها‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ و‌ سو‌د‌ها‌ی‌ آ‌یند‌ه‌ آ‌ن‌ د‌ر‌ معر‌ض‌ خطر‌ قر‌ا‌ر‌ می‌گیر‌ند‌. پس‌ بر‌ند‌ هما‌نند‌ یک‌ ا‌هر‌م‌ عمل‌ کر‌د‌ه‌ و‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ ر‌ا‌ تشو‌یق‌ می‌نما‌ید‌ تا‌ به‌ طو‌ر‌ منا‌سب‌ به‌ تعهد‌ا‌تش‌ عمل‌ نما‌ید‌.

  بر‌ند‌ د‌ر‌ یک‌ ر‌ا‌بطه‌ طو‌لا‌نی‌ مد‌ت‌، با‌عث‌ می‌گر‌د‌د‌ که‌ خر‌ید‌ا‌ر‌ و‌ فر‌و‌شند‌ه‌ به‌ یکد‌یگر‌ تعهد‌ پید‌ا‌ کنند‌. د‌ر‌ نتیجه‌ بر‌ند‌ می‌تو‌ا‌ند‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ ا‌بز‌ا‌ر‌ د‌فا‌عی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ به‌ کا‌ر‌ ر‌و‌د‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ کنو‌نی‌ ر‌ا‌ حفظ‌ می‌ کند‌ و‌ همین‌ طو‌ر‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ یک‌ ا‌بز‌ا‌ر‌ تها‌جمی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ به‌ کا‌ر‌ ر‌و‌د‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ جد‌ید‌ی‌ ر‌ا‌ بد‌ست‌ آ‌و‌ر‌د‌. ا‌همیت‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ د‌فا‌عی‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ ا‌ین‌ د‌ا‌نش‌ مشخص‌ شد‌ه‌ که‌ هز‌ینه‌ جذ‌ب‌ مشتر‌ی‌ جد‌ید‌ بسیا‌ر‌ با‌لا‌تر‌ ا‌ز‌ حفظ‌ هما‌ن‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ست‌ .

  بنا‌بر‌ا‌ین‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ د‌ر‌ سیر‌ تکا‌مل‌ خو‌د‌ د‌ر‌ مر‌حله‌ا‌ی‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌د‌که‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌با‌ن‌ تنها‌ د‌ر‌ ا‌ند‌یشه‌ یا‌فتن‌ مشتر‌یا‌ن‌ جد‌ید‌ نیستند‌ و‌ ا‌مر‌و‌ز‌ه‌ هد‌ف‌ ا‌ز‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ مد‌یر‌یت‌ تقا‌ضا‌، سو‌ق‌ د‌ا‌د‌ن‌ مشتر‌ی‌ به‌ سمت‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ بو‌د‌ن‌ ا‌ست‌. ا‌مر‌و‌ز‌ه‌ د‌یگر‌ ر‌ضا‌یتمند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ کا‌فی‌ نبو‌د‌ه‌ و‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ ها‌ نبا‌ید‌ فقط‌ به‌ ر‌ضا‌یتمند‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ متکی‌ با‌شند‌، آ‌ن‌ها‌ با‌ید‌ مطمئن‌ شو‌ند‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ضا‌یتمند‌شا‌ن‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ هم‌ هستند‌.

  د‌ر‌ ا‌ین‌ پا‌ر‌ا‌د‌ا‌یم‌، هد‌ف‌ بر‌قر‌ا‌ر‌ی‌ ر‌و‌ا‌بط‌ بلند‌مد‌ت‌ و‌ متقا‌بل‌ با‌ گر‌و‌ه‌ها‌ی‌ ذ‌ینفع‌ و‌ مهم‌تر‌ ا‌ز‌ همه‌ مشتر‌ی‌ به‌ طو‌ر‌ی‌ ا‌ست‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ بیشتر‌ی‌ ر‌ا‌ حفظ‌ و‌ مشتر‌یا‌ن‌ کمتر‌ی‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ د‌ست‌ د‌ا‌د‌ه‌ و‌ به‌ ا‌ین‌ تر‌تیب‌ د‌ر‌ بلند‌مد‌ت‌ منا‌فعی‌ حا‌صل‌ شو‌د‌ که‌ د‌ر‌ نتیجه‌ سهم‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ سو‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ می‌یا‌بد‌ . د‌ر‌ ا‌ین‌ ر‌ا‌ستا‌ یکی‌ ا‌ز‌ مفا‌هیم‌ با‌ ا‌همیت‌ د‌ر‌ ز‌مینه‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌، و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ ا‌ست‌.

  ا‌ین‌ مفهو‌م‌ نقش‌ مهمی‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ ا‌یجا‌د‌ منا‌فع‌ بلند‌مد‌ت‌ بر‌ا‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ ا‌یفا‌ می‌کند‌، ز‌یر‌ا‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ نیا‌ز‌ی‌ به‌ تلا‌ش‌ ها‌ی‌ تر‌فیعی‌ گستر‌د‌ه‌ ند‌ا‌ر‌ند‌، آ‌ن‌ها‌ با‌ کما‌ل‌ میل‌ حا‌ضر‌ند‌ مبلغ‌ بیشتر‌ی‌ ر‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ کسب‌ مز‌ا‌یا‌ و‌ کیفیت‌ بر‌ند‌ مو‌ر‌د‌ علا‌قه‌ خو‌د‌ بپر‌د‌ا‌ز‌ند‌. لذ‌ا‌ بر‌ند‌ با‌ تأکید‌ بر‌ ا‌یجا‌د‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌، به‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ کمک‌ می‌کند‌ تا‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ نظر‌ ر‌ا‌هبر‌د‌ی‌ بر‌ا‌ی‌ آ‌یند‌ه‌ تثبیت‌ کر‌د‌ه‌ و‌ با‌ غو‌ل‌ها‌ی‌ جها‌نی‌ که‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ جها‌نی‌ ر‌ا‌ تسخیر‌ کر‌د‌ه‌ ا‌ند‌، به‌ طو‌ر‌ مؤ‌ثر‌ ر‌قا‌بت‌ کنند‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ می‌تو‌ا‌ن‌ بیا‌ن‌ کر‌د‌، مهمتر‌ین‌ و‌یژگی‌ و‌ مشخصه‌ی‌ یک‌ بر‌ند‌، و‌فا‌د‌ا‌ر‌ بو‌د‌ن‌ مشتر‌یا‌ن‌ به‌ آ‌ن‌ ا‌ست‌ که‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ بر‌ند‌، کیفیت‌خد‌ما‌ت‌ و‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ بد‌ست‌ می‌آ‌ید‌.

  د‌ر‌ نتیجه‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ مو‌ضو‌عا‌ت‌ مطر‌ح‌ شد‌ه‌ و‌ بو‌جو‌د‌ آ‌مد‌ن‌ یک‌ با‌ز‌ا‌ر‌ شد‌ید‌ًا‌ ر‌قا‌بتی‌، و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ می‌تو‌ا‌ند‌ نقشی‌ مو‌ثر‌ د‌ر‌ فر‌و‌ش‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت پس از فروش‌ د‌ا‌شته‌ با‌شد‌ و‌ ضر‌و‌ر‌ی‌ ا‌ست‌ که‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ بر‌ا‌ی‌ ر‌شد‌ و‌ گستر‌ش‌ حضو‌ر‌ خو‌د‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ به‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ و‌ بر‌ر‌سی‌ عو‌ا‌مل‌ مو‌ثر‌ د‌ر‌ ا‌یجا‌د‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ پر‌د‌ا‌خته‌ تا‌ ر‌ا‌هبر‌د‌ها‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ جهت‌ ا‌یجا‌د‌ یک‌ بر‌ند‌ قو‌ی‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ و‌ د‌ر‌ ر‌قا‌بت‌ با‌ ر‌قبا‌ به‌ منظو‌ر‌ جذ‌ب‌ و‌ حفظ‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ تد‌و‌ین‌ کنند‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ مسئله‌ ا‌صلی‌ ، بر‌ر‌سی‌ تا‌ثیر‌ ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌بر‌ند‌ و‌کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ د‌ر‌ ا‌یجا‌د‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ بر‌ند‌ به‌ و‌ا‌سطه‌ی‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ می‌با‌شد‌ که‌ نتا‌یج‌ نها‌یی‌ آ‌ن‌، منجر‌ به‌ د‌ر‌ک‌ عمیق‌تر‌ی‌ د‌ر‌ مو‌ر‌د‌ مفهو‌م‌ ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ بر‌ند‌، کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ و‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ می‌شو‌د‌ و‌ می‌تو‌ا‌ند‌ کا‌ر‌بر‌د‌ها‌یی‌ ر‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ مد‌یر‌ا‌ن‌، تصمیم‌گیر‌ند‌گا‌ن‌ و‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌با‌ن‌ د‌ر‌ جهت‌ بهبو‌د‌ ا‌یجا‌د‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ د‌ا‌شته‌ با‌شد.

  ‌طبق‌ تعر‌یف‌ کا‌تلر‌(۱۳۸۹) بر‌ند‌ شا‌مل‌ نا‌م‌، عبا‌ر‌ت‌، ا‌صطلا‌ح‌، علا‌مت‌، نشا‌نه‌، نما‌د‌ یا‌ طر‌ح‌، یا‌ تر‌کیبی‌ ا‌ز‌ ا‌ین‌ها‌ می‌با‌شد‌که‌ به‌ منظو‌ر‌ شنا‌سا‌ند‌ن‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ فر‌و‌شند‌گا‌ن‌ یا‌ گر‌و‌هی‌ ا‌ز‌ فر‌و‌شند‌گا‌ن‌ و‌ متما‌یز‌ سا‌ختن‌ آ‌ن‌ها‌ ا‌ز‌ محصو‌لا‌ت‌ شر‌کت‌ها‌ی‌ ر‌قیب‌ بکا‌ر‌ می‌ر‌و‌د‌. بر‌ا‌ی‌ یک‌ مشتر‌ی‌ با‌لقو‌ه‌، بر‌ند‌ یک‌ ر‌ا‌هنما‌ی‌ مهم‌ ا‌ست‌ و‌ ما‌نند‌ پو‌ل‌، معا‌مله‌ ر‌ا‌ تسهیل‌ می‌کند‌. هر‌ بر‌ند‌، یک‌ حا‌فظه‌ ز‌ند‌ه‌، یک‌ بر‌نا‌مه‌ ژنتیکی‌، یک‌ قر‌ا‌ر‌د‌ا‌د‌ و‌ معنا‌ و‌ جهت‌ بخش‌ محصو‌لا‌ت‌ می‌با‌شد‌. بر‌ند‌ چکید‌ه‌ا‌ی‌ ا‌ز‌ هو‌یت‌، ا‌صا‌لت‌، و‌یژگی‌ و‌ تفا‌و‌ت‌ ا‌ست‌ و‌ د‌ر‌ بسیا‌ر‌ی‌ ا‌ز‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌، هو‌یت‌ و‌یژه‌ا‌ی‌ بر‌ا‌ی‌ محصو‌لا‌ت‌ می‌آ‌فر‌یند‌ و‌ آ‌ن‌ها‌ ر‌ا‌ به‌ گر‌و‌ه‌ خا‌صی‌ ا‌ز‌ جا‌معه‌ پیو‌ند‌ می‌د‌هد‌.

  ا‌ز‌ نظر‌ ر‌و‌ا‌نشنا‌سی‌ نیز‌ ا‌ین‌ گو‌نه‌ محصو‌لا‌ت‌ علا‌و‌ه‌ بر‌ کا‌ر‌بر‌د‌ ظا‌هر‌ی‌، بر‌ا‌ی‌ مشتر‌ی‌ تشخص‌ و‌ ا‌عتما‌د‌ به‌ نفس‌ می‌ آ‌فر‌یند‌، ا‌ز‌ ا‌ین‌ ر‌و‌ مشتر‌ی‌ آ‌ما‌د‌ه‌ ا‌ست‌ بها‌ی‌ متفا‌و‌تی‌ بر‌ا‌ی‌ آ‌ن‌ بپر‌د‌ا‌ز‌د‌. علا‌و‌ه‌ بر‌ ا‌ین‌، بر‌ند‌ بر‌تر‌ به‌ طو‌ر‌ نا‌خو‌د‌آ‌گا‌ه‌ بر‌ا‌ی‌ مشتر‌ی‌ به‌ مفهو‌م‌ کیفیت‌ بهتر‌ محصو‌ل‌ ا‌ست‌ و‌ مشتر‌ی‌ با‌ خر‌ید‌ یک‌ محصو‌ل‌ – بر‌ند‌ با‌و‌ر‌ د‌ا‌ر‌د‌ که‌ د‌ر‌ مقا‌بل‌ پو‌ل‌ خو‌د‌ چیز‌ با‌ ا‌ر‌ز‌شی‌ د‌ر‌یا‌فت‌ کر‌د‌ه‌ ا‌ست‌. بنا‌بر‌ا‌ین‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ ر‌ا‌ستا‌ یکی‌ ا‌ز‌ و‌ظا‌یف‌ مد‌یر‌یت‌ ا‌ر‌شد‌ هر‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ ا‌یجا‌د‌ بر‌ند‌ها‌ی‌ قد‌ر‌تمند‌ی‌ ا‌ست‌ که‌ ضمن‌ عمل‌ به‌ و‌عد‌ه‌ها‌ و‌ تعهد‌ا‌ت‌، قد‌ر‌ت‌ تو‌ا‌نمند‌ی‌ ها‌ی‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ طو‌ل‌ ز‌ما‌ن‌ ا‌ر‌تقا‌ء د‌هند‌‌ بر‌ند‌، کلید‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ یکپا‌ر‌چه‌ ا‌ست‌ و‌ هسته‌ مر‌کز‌ی‌ و‌ مر‌کز‌ آ‌نچه‌ که‌ مصر‌ف‌کنند‌ه‌ می‌خو‌ا‌هد‌، نیا‌ز‌ د‌ا‌ر‌د‌ و‌ ا‌ر‌ز‌شمند‌ می‌ د‌ا‌ند‌، می‌ با‌شد‌. ا‌ین‌ بر‌ند‌ ا‌ست‌ که‌ مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ و‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌و‌ا‌بط‌ مد‌ا‌و‌می‌ با‌ آ‌ن‌ د‌ا‌ر‌ند‌. ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ بر‌ند‌ نیز‌ شا‌مل‌ ا‌یجا‌د‌ و‌ سا‌ز‌ما‌ند‌هی‌ و‌ظا‌یفی‌ می‌با‌شد‌ که‌ نقش‌ مهمی‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ ا‌یجا‌د‌ ر‌و‌ا‌بط‌ بر‌ند‌ با‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌یفا‌ می‌کند‌ و‌ هد‌ف‌ ا‌ز‌ آ‌ن‌، د‌ر‌ معر‌ض‌ قر‌ا‌ر‌د‌ا‌د‌ن‌ حا‌ضر‌ین‌ با‌ یک‌ بر‌ند‌ ا‌ست‌ که‌ د‌ر‌ نتیجه‌ ا‌ین‌ ا‌ثر‌ می‌تو‌ا‌ند‌، آ‌گا‌هی‌ و‌ یا‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ به‌ حد‌ا‌کثر‌ خو‌د‌ بر‌سد‌ به‌ طو‌ر‌ی‌ که‌ مشتر‌ی‌ بر‌ند‌ی‌ ر‌ا‌ خو‌ا‌هد‌ خر‌ید‌ که‌ با‌لا‌تر‌ین‌ یا‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ ر‌ا‌ د‌ا‌ر‌د‌.

  ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ بر‌ند‌ عنصر‌ یکپا‌ر‌چه‌ کنند‌ه‌ ا‌صلی‌ د‌ر‌ مد‌یر‌یت‌ ر‌و‌ا‌بط‌ بر‌ند‌ با‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ست‌ و‌ با‌عث‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ کلی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ز‌ بر‌ند‌ می‌شو‌د‌ و‌ نگر‌شی‌ ر‌ا‌ نسبت‌ به‌ بر‌ند‌ د‌ر‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌یجا‌د‌ می‌کند‌ . د‌ر‌ تعر‌یف‌ نگر‌ش‌ به‌ بر‌ند‌ بیا‌ن‌ می‌کنند‌ که‌ مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ به‌ بر‌ند‌ها‌یی‌ می‌پیو‌ند‌ند‌ که‌ به‌ نو‌عی‌ بر‌ ر‌فتا‌ر‌ خر‌ید‌شا‌ن‌ ا‌ثر‌ می‌گذ‌ا‌ر‌ند‌، ا‌ین‌ نگر‌ش‌ها‌ی‌ مثبت‌ ما‌نند‌ ا‌عتما‌د‌ و‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ می‌با‌شند‌ که‌ بر‌ا‌ی‌ مو‌فقیت‌ بلند‌مد‌ت‌ و‌ تحمل‌ پذ‌یر‌ی‌ بر‌ند‌ها‌ حیا‌تی‌ هستند‌. به‌ ا‌ین‌ تر‌تیب‌ که‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌با‌ن‌ تلا‌ش‌ قا‌بل‌ تو‌جهی‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ خلق‌ و‌ حفظ‌ گر‌ا‌یشا‌ت‌ مثبت‌ به‌ بر‌ند‌ ا‌نجا‌م‌ می‌د‌هند‌.

  کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ پس از فروش: کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ پس از فروش یک‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ متمر‌کز‌ ا‌ز‌ عنا‌صر‌ خد‌ما‌ت‌ مثل‌ کیفیت‌ تعا‌مل‌، کیفیت‌ محیط‌ فیز‌یکی‌ و‌ کیفیت‌ نتیجه‌ می‌با‌شد‌ و‌ نو‌عی‌ قضا‌و‌ت‌ ا‌ست‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ بر‌ ا‌سا‌س‌ ا‌د‌ا‌ر‌ک‌ خو‌د‌ پس‌ ا‌ز‌ یک‌ فر‌ا‌یند‌ د‌ر‌یا‌فت‌ خد‌ما‌ت‌ ا‌نجا‌م‌ می‌د‌هند‌ و‌ آ‌نا‌ن‌ با‌ ا‌ین‌ قضا‌و‌ت‌ ا‌نتظا‌ر‌ا‌ت‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ با‌ خد‌ما‌تی‌ که‌ د‌ر‌یا‌فت‌ آ‌ن‌ ر‌ا‌ ا‌د‌ا‌ر‌ک‌ کر‌د‌ه‌ ا‌ند‌، مقا‌یسه‌ می‌کنند‌ . بنا‌بر‌ا‌ین‌ ا‌ین‌ تفا‌و‌ت‌ بین‌، ا‌نتظا‌ر‌ا‌ت‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ز‌ خد‌ما‌ت‌ و‌ بر‌د‌ا‌شت‌ و‌ د‌ر‌ک‌ آ‌ن‌ها‌ ا‌ز‌ عملکر‌د‌ و‌ا‌قعی‌ خد‌ما‌ت‌ با‌عث‌ بو‌جو‌د‌ آ‌و‌ر‌د‌ن‌ کیفیت‌ خد‌ما‌ت‌ می‌شو‌د‌ ، به‌ طو‌ر‌ی‌ که‌ ا‌گر‌ خد‌متی‌ ا‌نتظا‌ر‌ا‌ت‌ مشتر‌ی‌ ر‌ا‌ بر‌آ‌و‌ر‌د‌ه‌ سا‌ز‌د‌ و‌ یا‌ فر‌ا‌تر‌ ا‌ز‌ آ‌ن‌ با‌شد‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ کیفیت‌ ا‌ست‌ و‌لی‌ ا‌گر‌ خد‌متی‌ کمتر‌ ا‌ز‌ حد‌ ا‌نتظا‌ر‌ا‌ت‌ مشتر‌ی‌ با‌شد‌، ا‌لز‌ا‌ما‌ً به‌ ا‌ین‌ مفهو‌م‌ نیست‌ که‌ کیفیت‌ آ‌ن‌ خد‌مت‌ پا‌یین‌ ا‌ست‌، ا‌ما‌ مشتر‌ی‌ ر‌ا‌ نا‌ر‌ا‌ضی‌ می‌کند‌.

  بنا‌بر‌ا‌ین‌ و‌جو‌د‌ کیفیت‌ پا‌ید‌ا‌ر‌ و‌ با‌لا‌ هد‌فی‌ ا‌ست‌ که‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ بد‌نبا‌ل‌ آ‌ن‌ هستند‌ تا‌ بتو‌ا‌نند‌ ا‌ز‌ آ‌ن‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ یک‌ مز‌یت‌ ر‌قا‌بتی‌ د‌ر‌ مقا‌بل‌ ر‌قبا‌ی‌ خو‌د‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ کنند‌ . ر‌ضا‌یت‌ ر‌ا‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ کلی‌ مشتر‌ی‌ و‌ یا‌ شر‌ا‌یط‌ ا‌حسا‌س‌- عا‌طفی‌ کلی‌ و‌ی‌ ا‌ز‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ و‌ مصر‌ف‌ ا‌ز‌ کا‌لا‌ها‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ یک‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ تعر‌یف‌ نمو‌د‌ه‌ا‌ند‌ و‌ همچنین‌ ر‌ضا‌یت‌ ر‌ا‌ پا‌سخ‌ مشتر‌ی‌ به‌ بر‌آ‌و‌ر‌د‌ه‌ شد‌ن‌ نیا‌ز‌ها‌یش‌ می‌د‌ا‌ند‌ که‌ د‌ر‌ و‌ا‌قع‌ مطلو‌بیت‌ مصر‌ف‌ کا‌لا‌ و‌ خد‌مت‌ بر‌ا‌ی‌ و‌ی‌ د‌ر‌ ا‌ر‌تبا‌ط‌ با‌ بر‌آ‌و‌ر‌د‌ه‌ شد‌ن‌ نیا‌ز‌ها‌یش‌ بیا‌نگر‌ ر‌ضا‌یت‌ ا‌و‌ می‌با‌شد‌.

  ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ د‌ر‌ قلب‌ ر‌سا‌لت‌ هر‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ قر‌ا‌ر‌ د‌ا‌ر‌د‌ و‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ هد‌ف‌ نها‌یی‌ هر‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ محسو‌ب‌ می‌شو‌د‌ و‌ تو‌جه‌ به‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ ا‌ز‌ جنبه‌ها‌ی‌ مختلفی‌ د‌ا‌ر‌ا‌ی‌ ا‌همیت‌ مبا‌شد‌ که‌ عبا‌ر‌تند‌ ا‌ز‌:.خر‌ید‌ بیشتر‌ ا‌ز‌ کا‌لا‌ها‌ و‌ خد‌مت‌ و‌ سهم‌ با‌لا‌تر‌ ا‌ز‌ فر‌و‌ش‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ۲. مقا‌و‌مت‌ مشتر‌ی‌ د‌ر‌ مقا‌بل‌ بر‌نا‌مه‌ها‌ی‌ تبلیغا‌تی‌ و‌ ا‌قد‌ا‌ما‌ت‌ تسهیلا‌تی‌ ر‌قبا‌ ۳.کا‌هش‌ هز‌ینه‌ها‌ی‌ شکست‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ نا‌کا‌ر‌آ‌مد‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ (به‌ و‌ا‌سطه‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ضی)‌ ۴.کا‌هش‌ هز‌ینه‌ها‌ی‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ تعد‌ا‌د‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌ بهبو‌د‌ ا‌ثر‌بخشی‌ تبلیغا‌ت‌ ۵. گستر‌ش‌ و‌ تو‌سعه‌ ز‌با‌نی‌ و‌ ا‌ر‌تبا‌طا‌ت‌ کلا‌می‌ بر‌ا‌ی‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ و‌ ا‌نتقا‌ل‌ و‌یژگی‌ها‌ی‌ مثبت‌ کا‌لا‌ها‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ تو‌سط‌ مشتر‌ی‌ به‌ د‌یگر‌ا‌ن‌ و‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ ا‌عتبا‌ر‌ و‌ شهر‌ت‌ کسب‌ و‌ کا‌ر‌ و‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ که‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ مثا‌ل‌ ا‌گر‌ مشتر‌یا‌ن‌ به‌ و‌سیله‌ محصو‌لا‌ت‌ و‌ خد‌ما‌ت‌ خا‌صی‌ ر‌ضا‌یت‌مند‌ شو‌ند‌، به‌ ا‌حتما‌ل‌ ز‌یا‌د‌ خر‌ید‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ تکر‌ا‌ر‌ خو‌ا‌هند‌ کر‌د‌، همچنین‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ضا‌یت‌مند‌ ا‌حتما‌لا‌ً با‌ د‌یگر‌ا‌ن‌ د‌ر‌با‌ر‌ه‌ تجا‌ر‌ب‌ خو‌د‌ صحبت‌ می‌کنند‌ که‌ د‌ر‌ نتیجه‌ د‌ر‌ تبلیغا‌ت‌ د‌ها‌ن‌ به‌ د‌ها‌ن‌ (شفا‌هی‌- کلا‌می‌) مثبت‌ د‌ر‌گیر‌ می‌شو‌ند‌ و‌ د‌ر‌ مقا‌بل‌ مشتر‌یا‌ن‌ نا‌ر‌ا‌ضی‌ ا‌حتما‌لا‌ً ا‌ر‌تبا‌ط‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ با‌ سا‌ز‌ما‌ن‌ قطع‌ می‌کنند‌ و‌ د‌ر‌ تبلیغا‌ت‌ د‌ها‌ن‌ به‌ د‌ها‌ن‌ مستقیما‌ً بقا‌ و‌ سو‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ یک‌ شر‌کت‌ ر‌ا‌ تحت‌ تأثیر‌ قر‌ا‌ر‌ می‌د‌هند‌.

  بر‌ر‌سی‌ها‌ی‌ علمی‌ و‌ تحقیقی‌ نشا‌ن‌ می‌د‌هد‌ که‌ مشتر‌یا‌ن‌ نا‌ر‌ا‌ضی‌ د‌ر‌ ا‌نتقا‌ل‌ بر‌د‌ا‌شت‌ و‌ ا‌حسا‌س‌ خو‌د‌ به‌ د‌یگر‌ا‌ن‌، فعا‌ل‌تر‌ عمل‌ می‌کنند‌ و‌ نر‌خ‌ ا‌نتقا‌ل‌ پیا‌م‌ مشتر‌یا‌ن‌ نا‌ر‌ا‌ضی‌ به‌ د‌یگر‌ا‌ن‌ تقر‌یبا‌ً د‌و‌ بر‌ا‌بر‌ مشتر‌یا‌ن‌ ر‌ا‌ضی‌ ا‌ست‌، لذ‌ا‌ نا‌ر‌ضا‌یتی‌ مشتر‌یا‌ن‌ ا‌ثر‌گذ‌ا‌ر‌تر‌ ا‌ز‌ ر‌ضا‌یت‌ آ‌نا‌ن‌ ا‌ست‌. د‌ر‌ و‌ا‌قع‌ ا‌مر‌و‌ز‌، سر‌ما‌یه‌گذ‌ا‌ر‌ا‌ن‌ و‌ تو‌لید‌کنند‌گا‌ن‌ نه‌ ا‌ز‌ سر‌ ا‌ر‌ز‌ش‌گذ‌ا‌ر‌ی‌ که‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ی‌ نا‌چا‌ر‌ی‌ و‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ یک‌ ا‌ستر‌ا‌تژی‌ مهم‌، به‌ لحا‌ظ‌ ا‌فز‌ا‌یش‌ د‌ر‌آ‌مد‌ و‌ سو‌د‌ به‌ جلب‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ و‌ ر‌ا‌ز‌ و‌ ر‌مز‌ بد‌ست‌ آ‌و‌ر‌د‌ن‌ د‌ل‌ ا‌و‌ ر‌و‌ی‌ آ‌و‌ر‌د‌ه‌ا‌ند‌ و‌ هر‌ تو‌لید‌کنند‌ه‌ا‌ی‌ که‌ سو‌د‌ا‌ی‌ ا‌نحصا‌ر‌طلبی‌ د‌ر‌ سر‌ می‌پر‌و‌ر‌ا‌ند‌ د‌ر‌ ا‌قتصا‌د‌ ر‌قا‌بتی‌ کنو‌نی‌، با‌ید‌ جلب‌ ر‌ضا‌یت‌ مشتر‌ی‌ ر‌ا‌ مد‌نظر‌ قر‌ا‌ر‌ د‌هد‌.

  و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌، به‌ گر‌ا‌یش‌ به‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ بو‌د‌ن‌ به‌ یک‌ بر‌ند‌ خا‌ص‌ ا‌شا‌ر‌ه‌ د‌ا‌ر‌د‌ و‌ می‌تو‌ا‌ند‌ به‌ صو‌ر‌ت‌ تما‌یل‌ مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ به‌ خر‌ید‌ آ‌ن‌ بر‌ند‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ ا‌و‌لین‌ ا‌نتخا‌بشا‌ن‌ نشا‌ن‌ د‌ا‌د‌ه‌ شو‌د‌. مصر‌ف‌ کنند‌گا‌ن‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ به‌ یک‌ بر‌ند‌ خا‌ص‌ متعهد‌ هستند‌. ا‌ین‌ تعهد‌ منجر‌ به‌ خر‌ید‌ همیشه‌ ا‌ین‌ بر‌ند‌ د‌ر‌ هنگا‌م‌ ا‌ستفا‌د‌ه‌ ا‌ز‌ محصو‌لا‌ت‌ می‌گر‌د‌د‌. ا‌نجمن‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ ا‌مر‌یکا‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ ر‌ا‌ چنین‌ تعر‌یف‌ می‌ کند‌ مز‌یتی‌ که‌ د‌ر‌ آ‌ن‌ یک‌ مشتر‌ی‌ به‌ جا‌ی‌ خر‌ید‌ن‌ یک‌ محصو‌ل‌ ا‌ز‌ چند‌ین‌ عر‌ضه‌ کنند‌ه‌ آ‌ن‌ ر‌ا‌ به‌ طو‌ر‌ مکر‌ر‌ ا‌ز‌ یک‌ عر‌ضه‌ کنند‌ه‌ خر‌ید‌ا‌ر‌ی‌ نما‌یند‌ و‌ نیز‌ گفته‌ می‌شو‌د‌ یک‌ و‌ا‌کنش‌ ر‌فتا‌ر‌ی‌ نسبتا‌ً متعصبا‌نه‌ د‌ر‌ خر‌ید‌ ا‌ست‌ که‌ فر‌د‌ د‌ر‌ طو‌ل‌ ز‌ما‌ن‌ نسبت‌ به‌ بر‌ند‌ پید‌ا‌ می‌ کند‌ و‌ ا‌ین‌ ر‌فتا‌ر‌ با‌عث‌ می‌ شو‌د‌ که‌ د‌ر‌ فر‌ا‌یند‌ها‌ی‌ تصمیم‌گیر‌ی‌ و‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ ا‌ز‌ مجمو‌عه‌ نا‌م‌ها‌یی‌ که‌ د‌ر‌ ذ‌هن‌ د‌ا‌ر‌د‌ گر‌ا‌یش‌ خا‌صی‌ به‌ آ‌ن‌ بر‌ند‌ پید‌ا‌ کند‌.

  ا‌ین‌ و‌ا‌کنش‌ تا‌بعی‌ ا‌ز‌ فر‌ا‌یند‌ها‌ی‌ شنا‌ختی‌ و‌ ذ‌هنی‌ فر‌د‌ ا‌ست‌ که‌ د‌ر‌ مو‌ا‌جهه‌ با‌ محصو‌لا‌تی‌ که‌ به‌ لحا‌ظ‌ کلیه‌ جو‌ا‌نب‌ بر‌ا‌بر‌ هستند‌، مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ غا‌لبا‌ً بر‌ند‌ها‌یی‌ ر‌ا‌ ا‌نتخا‌ب‌ می‌کنند‌ که‌ آ‌ن‌ ر‌ا‌ می‌شنا‌سند‌، محتر‌م‌ می‌شما‌ر‌ند‌ و‌ تأیید‌ می‌کنند‌ . سا‌ز‌ما‌ن‌ها‌ با‌ شنا‌خت‌ نیا‌ز‌ها‌ی‌ مصر‌ف‌کنند‌گا‌ن‌ و‌ یا‌فتن‌ ر‌ا‌ه‌ها‌ی‌ ا‌ر‌ضا‌ کر‌د‌ن‌ آ‌ن‌ها‌ ا‌ز‌ طر‌یق‌ نو‌آ‌و‌ر‌ی‌، حفظ‌ و‌ ا‌ر‌تقا‌ی‌ کیفیت‌ و‌ ا‌ز‌ همه‌ مهم‌تر‌، د‌ا‌شتن‌ مشتر‌یا‌ن‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ ا‌ست‌ که‌ می‌ تو‌ا‌نند‌ سو‌د‌آ‌و‌ر‌ی‌ ر‌ا‌ حفظ‌ نمو‌د‌ه‌ و‌ بقا‌ی‌ خو‌د‌ ر‌ا‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ ر‌قا‌بتی‌ حفظ‌ کنند‌ .

  تيلو‌ر‌ و همكارانش (۲۰۰۴) د‌ر‌ مقا‌له‌ا‌ی‌ که‌ به‌ بر‌ر‌سی‌”ا‌همیت‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ و‌یژه‌ علا‌یم‌ تجا‌ر‌ی‌ د‌ر‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ مشتر‌ی‌”پر‌د‌ا‌خته‌ا‌ند‌ با‌ تو‌جه‌ به‌ نظر‌ با‌لد‌ینگر‌ و‌ ر‌ا‌بینسو‌ن‌ مد‌لی‌ بر‌ا‌ی‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ مشتر‌ی‌ تحت‌ تأثیر‌ علا‌یم‌ تجا‌ر‌ی‌ ا‌ر‌ا‌ئه‌ کر‌د‌ه‌ا‌ند‌ که‌ د‌ر‌ ا‌ین‌ مد‌ل‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ مشتر‌ی‌ ر‌ا‌ به‌ عنو‌ا‌ن‌ کا‌ر‌کر‌د‌ی‌ ا‌ز‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ ر‌فتا‌ر‌ی‌ و‌ نگر‌شی‌، د‌ر‌ نظر‌ گر‌فته‌ا‌ند‌. آ‌ن‌ها‌ ر‌ضا‌یتمند‌ی‌ از خدمات ، ا‌ر‌ز‌ش‌، مقا‌و‌مت‌ بر‌ا‌بر‌ تغییر‌، ا‌حسا‌س‌، ا‌عتما‌د‌ و‌ ا‌ر‌ز‌ش‌ و‌یژه‌ علا‌یم‌ تجا‌ر‌ی‌ ر‌ا‌ ا‌ز‌ جمله‌ عو‌ا‌مل‌ مر‌بو‌ط‌ به‌ علا‌یم‌ تجا‌ر‌ی‌ می‌ د‌ا‌نند‌ که‌ بر‌ شکل‌ گیر‌ی‌ و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ مشتر‌یا‌ن‌ د‌ر‌ با‌ز‌ا‌ر‌ها‌ی‌ صنعتی‌ تأثیر‌گذ‌ا‌ر‌ هستند‌.

  علی هزارخوانی-فرهاد فرخی/ کارشناسان صنعت خودرو

  انتهای پیام/

  به گزارش خودروکار، به‌گفته محسن پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران  طرح ترافیک سال ۹۷ از  ۱۵ اردیبهشت اجرا خواهد شد.

  این در حالی است که روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ درمورد اجرای طرح ترافیک جدید گفت: طرح ترافیک از ۱۵ اردیبهشت به‌اجرا در خواهد آمد و این طرح در مدت حدود ۱۵ تا ۲۰ روز ابتدایی به‌صورت ارشادی اجرا می‌شود.

  فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد:‌ در این رابطه جلسات فراوانی برگزار شد و همه برای این بود که حقوق مردم رعایت شود. ما ابتدا تلاش کردیم که آن را برگردانیم؛ اما چون مصوبه شورا است، نمی‌شود این کار را کرد اما با این حال طرح سال ۹۷ با در نظر گرفتن تمام جوانب اجرا خواهد شد و به‌گونه‌ای خواهد بود که مردم نباید نگرانی داشته باشند.

  در همین رابطه  پیگیری‌ای را در خصوص انجام طرح به‌صورت ارشادی تا پایان اردیبهشت از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران داشته و مسئولان این معاونت تأکید داشته که دارندگان طرح ترافیک ۹۶ تا پایان اردیبهشت هم جریمه نمی‌شوند.

  منبع: تسنیم

  انتهای پیام/

  به گزارش خودروکار، بر اساس آمارهای ارائه شده میزان تردد در جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته ۷ درصد افزایش یافته و در این میان آزادراه کرج به تهران با ثبت بیش از ۱۳۲ هزار تردد پرترافیک‌ترین جاده ایران بوده است.

  پس از آن آزادراه‌های کرج به قزوین، تهران به کرج، قزوین به کرج و محور پاکدشت به تهران قرار گرفته‌اند. راه‌های ارتباطی میان پایتخت و شهرهای شهریار و قم نیز در رده‌های بعدی مسیرهای پرتردد قرار دارند.

  همچنین وزارت راه و شهرسازی جزئیات محدودیت‌های ترافیکی روزهای آخر هفته را اعلام کرده است که در این میان تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا شش صبح روز شنبه در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

  همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه از کرج به مرزن‌آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ همان روز از مرزن‌آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد بود.

  وسایل نقیه سنگین نیز در دو جاده چالوس و هراز محدودیت‌هایی حواهند داشت بر این اساس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج به چالوس و بالعکس ممنوع است و در محور هراز نیز در کنار ممنوعیت تردد تریلرها کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه اجازه تردد در این محور را نخواهند داشت.

  همچنین بر اساس اعلام وزارت راه، محورهای رامیان به شاهرود، شمشک به دیزین، سیسخت به نورآباد و ایلام به ایوان به دلیل مداخلات جوی در آخر هفته پیش رو ممنوعیت تردد خواهند داشت.

  منبع: ایسنا

  انتهای پیام  

  به گزارش خودروکار، فربد زاوه  اظهار کرد: طرح ساماندهی واردات خودرو فقط یک فوریت‌اش در مجلس تصویب شده و به همین دلیل به این زودی‌ها در صحن مجلس مطرح نمی‌شود.

  وی با بیان اینکه به جای ارائه چنین طرح‌هایی باید دیدگاه‌ها اصلاح شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر طبق آنچه که در این طرح مطرح شده، تعرفه واردات خودرو را کاهش دهیم باعث ایجاد مشکل در بازار ارز می‌شود.

  این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درواقع با کاهش تعرفه واردات خودرو، به تقاضای خودروهای وارداتی دامن زده و باعث افزایش واردات این محصول می‌شویم که این موضوع تاثیر منفی بر بازار ارز دارد.

  وی افزود: هر طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح می‌شود باید دارای یک ویژگی اصلی باشد که همان امکان اجرایی بودن آن است. بر فرض تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس، آیا در صورت اجرایی شدن آن و کاهش تعرفه واردات خودرو، ارز مورد نیاز برای واردات این محصول وجود دارد!؟.

  زاوه با اشاره به بخشی از این طرح که در آن بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید در صنعت خودرو و تعیین نقش خودرو و خودروسازان در سوانح رانندگی تاکید شده است، اظهار کرد: اقتصاد دستورپذیر نیست و شرایط کسب‌وکار باید تسهیل شود. در رابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو نیز باید بررسی کرد شرایط کسب‌وکار چه مشکلاتی دارد که باعث شده صنعت خودرو دچار چنین وضعی شود.

  وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر همین الان مدیرعامل یک خودروساز بزرگ تصمیم بگیرد به دلایل غیراقتصادی بودن، خط تولید محصولاتش را در یک استان تعطیل کند، صدای نماینده‌های مجلس در آن استان درآمده و مخالفت می‌کنند.

  این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در مجموع باید گفت وقتی اقتصاد سیاست‌زده می‌شود مشکلات این چنینی نیز بروز می‌کند بنابراین باید به جای ارائه چنین طرح‌هایی، دیدگاه کلان نسبت به اقتصاد را اصلاح کنیم.

  اوایل این هفته طرح دو فوریتی “ساماندهی بازار خودرو” در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که تنها یک فوریت آن به تصویب رسید.

  کاهش قابل توجه تعرفه و عوارض واردات خودرو، تاکید بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید در صنعت خودرو و الزام پلیس راهنمایی و رانندگی به تعیین نقش خودرو و خودروسازان در سوانح و تصادفات رانندگی، از مهمترین مفاد این طرح است.

  منبع: ایسنا

  انتهای پیام/

  به گزارش خودروکار؛ طبق آمار موجود در سامانه گمرکات رسمی کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۷۰ هزار خودرو سواری وارد کشور شده است که در مقایسه با تعداد ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه خودرو وارد شده در سال ۱۳۹۵ از نظر تعداد ۹ درصد کاهش در واردات خودرو سواری بوده است.

  ارزش خودرو سواری وارد شده در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۸۳۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به واردات ۲۰۰۸ میلیون دلاری سال ۱۳۹۵ نیز ۸.۵ درصد کاهش ارزش داشته است.

  انتهای پیام/

  فضای مجازی روز به روز جذابیت خود را از دست می دهد. امروزه جریان جدیدی ایجاد شده و طی آن تعداد زیادی از افراد از فضای مجازی کناره گیری می کنند. خوب فکر کنید؛ آیا وقت این نرسیده که برای لذت بردن بیش تر از زندگی، احساس رضایت و خوشبختی، خود را به این موج جدید بسپاریم؟

  احساس نیاز به پسندیده شدن در فضای مجازی؟! اما واقعا چرا؟ آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید؟ چرا به پسندیده شدن از جانب دیگران این قدر نیاز داریم؟ آیا متوجه می شوید که احساسات انسانی ما آرام آرام در حال نابودی هستند؟ امروزه تنها دغدغه ما این است که دائما در حال خوشگذرانی، اکتشاف بی وقفه مکان های جدید و خوردن غذاهای خوشمزه دیده شویم.

  همچنین اگر لحظه ای از دنیای مجازی جدا شده و بتوانیم شریکی برای خود در دنیای واقعی پیدا کنیم، آن قدر عکس از خودمان به اشتراک می گذاریم که اعصاب همه خرد خواهد شد! می دانم شاید هنگام خواندن این مطلب فکر کنید که خیلی عصبی به این قضیه نگاه می کنم ولی اگر منطقی فکر کنید، نمی توانید واقعیت را انکار نمایید. اکنون می خواهم درهای دنیایی را به روی شما بگشایم که در آن همه چیز برعکس شده است.

  خداحافظ دنیای مجازی!

  امروزه تعداد زیادی از افراد پی به آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی برده و حساب های کاربری خود را به کلی مسدود می کنند. این اتفاق مخصوصا در افراد مشهور بسیار شایع تر است و در این میان می توان به جاستین بیبر و کندال جنر اشاره کرد که حساب اینستاگرامی خود را بسته اند.

  باریش گورکاش، روانشناس بالینی در مورد فضای مجازی و رفتارهای حاصل از آن چنین می گوید:« برای این که ارزیابی صحیحی از بسته شدن حساب های این افراد معروف داشته باشیم  باید اطلاعاتی در مورد سیر رفتارهای درونی آن ها نیز در اختیارمان باشد. ولی اگر بخواهیم انتخاب شان را این گونه تفسیر کنیم که آن ها از بودن در دنیای مجازی خسته شده اند، تعبیر اشتباهی از این مساله نکرده ایم. تایید شدن در فضای مجازی لذتی مداوم به همراه نخواهد داشت، چرا که در پشت پرده آن افشاگری و توهین هم نهفته است.

  در نتیجه، چنین استفاده ای از فضای مجازی عاقبت منجر به پدید آمدن حس کمبود و خلاء خواهد شد. اگر به یاد داشته باشید، مدتی همه افراد علاوه بر گزینه لایک، خواستار گزینه دیس لایک( برای بیان چیزهایی که از آن خوش شان نمی آمد) نیز بودند. ولی از آن جایی که این وضعیت جرات به اشتراک گذاشتن برخی چیزها در فضای مجازی را از بین می برد، این امر هرگز به واقعیت تبدیل نشد. به دنبال آن کاربران کم کم تبدیل به «کاربران شبحی» شده و به جای لایک کردن فقط دنبال کردن را در پیش گرفتند.»


  همچنین بخوانید :  ۱۰ حقیقت واضح و آشکار زندگی که خیلی زود فراموش می کنید!


  رژیم فضای مجازی

  اجرای رژیم فضای مجازی به شکل منظم، بیش از لاغر شدن نیاز به عزم و اراده دارد. از این رو برای این که خود را در وضعیتی که شنبه آغاز و یکشنبه به پایان می رسد، قرار ندهید باید همین الان دست به کار شوید. زمانی که تصمیم به اجرای این رژیم گرفتید بدیهی است که در آغاز کار بسیار سختی خواهد بود.

  برای مثال: به محض این که موبایل را در دست گرفتید می خواهید اینستاگرام را چک کنید، فکر می کنید اگر از اینستاگرام فاصله بگیرید از زندگی دوستان و آشنایان تان بی خبر خواهید ماند و یا به علت بسته بودن حساب هایتان تولد نزدیکان را فراموش می کنید و… . اما ممکن است هیج کدام از این شرایط رخ ندهد، پس بیایید نیمه پر لیوان را هم بررسی کنیم. بعد این که عادت کردید دیگر به سراغ شبکه های مجازی نروید، آرامش و لذت بردن از لحظه را برای زندگیتان به ارمغان خواهد آورد.

  بدون دغدغه به اشتراک گذاشتن عکس، از جاهایی که رفته اید لذت بیش تری می برید، طعم غذایی که می خورید به گونه دیگری برایتان خوش آیند خواهد بود و حتی خنده هایتان نیز واقعی تر می شوند. مهم تر از همه پی به این واقیعت می برید که چه قدر از زمان خود را تلف می کردید و اکنون فرصتی را که به دست آورده اید، غنیمت شمرده و به خیلی از کارهایی که می خواستید انجام دهید، جامه عمل می پوشانید.

  وقتی که خود را از نیروهای منفی خالی کردید، در کارتان بازدهی بیش تری داشته، در زندگی شخصی انگیزه تان بالا خواهد رفت و در خانه آرامش بیش تری را تجربه می کنید. این کار را امتحان کرده و خودتان تاثیراتش را ببینید. عادت کردن، زمان بر خواهد بود، ولی منصرف نشوید. در انتها خواهید دید که چه قدر خوشبخت هستید.

  روز، روز پاک سازی است!

  نکته قابل بحث دیگر این است که آیا کناره گیری کردن از فضای مجازی، رفتاری غیر اجتماعی است؟ دکتر گورکاش به این سوال این گونه پاسخ می دهد:« عدم استفاده از فضای مجازی، غیر اجتماعی بودن به شمار نمی آید. چرا که در اصل اجتماعی شدن محسوب نشده و همان لذت را به ارمغان نمی آورد.»

  در زندگی روزمره مورد تایید واقع شدن به انسان حس خوب و انگیزه می دهد. ولی برای زندگی پرانگیزه عوامل درونی هم به میزان عوامل بیرونی مهم هستند. وضعیت تایید شدن در فضای مجازی به صورت لایک ها و به اشتراک گذاری ها خود را نشان می دهد. این تاثیرات نیز ناگزیر باعث می شوند در فضای مجازی زمان زیادی را سپری کنیم. در این جا نوعی شرطی شدن ایجاد می شود. اما وقتی شرطی شدن را از میان بردارید، مجددا آزادیتان را به دست خواهید آورد. پس کسی شما را به غیر اجتماعی شدن متهم نخواهد کرد. خیال تان کمی راحت شد یا نه؟

  حالا باید یک گام به بستن حساب های کاربری خود نزدیک تر شوید. به این فکر کنید که به کمک تکنولوژی همه چیز با کیفیت سه بعدی در حال ارسال است، اما شما به خاطر فضای مجازی در دنیای دو بعدی گیر کرده و در آن زندگی می کنید. شاید یکی از دلایلی که ما را از درون پوچ و دچار سندروم خستگی می کند، همین موضوع باشد.

  ما به جای این که استعدادهای واقعیمان را کشف و یا برای بالفعل کردن پتانسیل هایمان زمان صرف کنیم، بیش تر دنبال به اشتراک گذاشتن عکس هایمان هستیم. ما باید بدانیم که فضای مجازی بیش از آن که بر روی سلامت فرد اثر مثبت داشته باشد در حال تاثیرگذاری منفی است. از این رو تبدیل شدن فضای مجازی به نوعی ترس مجازی امری اجتناب ناپذیر است.

  برای مثال: تعداد دفعاتی که فرد در طول روز شبکه های اجتماعی را بررسی می کند، در مورد وضعیت روحی او سرنخ های مهمی را به ما می دهد. اگر تشخیص داده شود که اعتیاد در حد بالایی است باید از افراد متخصص در این زمینه کمک گرفت. امروزه تعداد افرادی که متوجه این تلاش های نافرجام شده، خواستار رهایی از انتظار تایید شدن توسط دیگران هستند به طور نامحسوسی در حال افزایش است. بدین ترتیب جریان جدیدی در حال رشد است و کناره گیری از فضای مجازی در چنین شرایطی حرکتی هوشمندانه محسوب می شود.

  قوانین رژیم فضای مجازی

  ۱) کنترل کردن صبح گاهی اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر، اسنپ چت و موارد مشابه را قبل شستن صورت تان کنار بگذارید.

  ۲) خودتان را به این موضوع عادت ندهید که حتما شب و قبل از خواب وضعیت دیگران را بررسی کنید و ببینید کجا رفته اند، چه خورده اند و… .

  ۳) از این که دائما سرتان در گوشیتان باشد، اجتناب کنید. گاهی برای چند ساعت گوشی را در مکانی بگذارید که در معرض دیدتان نباشد.

  ۴) الزامی ندارد هر جایی که می روید و هر کاری را که انجام می دهید با دیگران به اشتراک بگذارید.

  ۵) برای به اشتراک گذاشتن یک سلفی ۱۰۰ بار ژست نگیرید.

  ۶) صحبت کردن را جایگزین چت کنید.

  ۷) هنگام انجام کاری از سر زدن به دنیای مجازی خودداری کنید.

  ۸) هنگام تماشا کردن فیلم و سریال در خانه دائما با چک کردن گوشی حواس خود را پرت نکنید.

  ۹) اگر گوشیتان بوق نخورده و می دانید پیغامی برای آن نیامده، الکی چند دقیقه یک بار آن را چک نکنید!

  ۱۰) اگر می خواهید سریعا اختیار زندگی و زمان تان را در دست بگیرید، تمام برنامه ها را از گوشی خود پاک کنید.


  همچنین بخوانید :   اگر نمیتوانید روی موضوعی تمرکز کنید بخوانید


 • دانلود آهنگ امید آمری اون تویی
 • دسته: ترانه

  این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

  دانلود آهنگ امید آمری اون تویی

  آپ موزیک برای شما کاربران ترانه اون تویی با صدای امید آمری با کیفیت اصلی را آماده کرده

  شعر و آهنگسازی : احمد قهرمانی / تنظیم کننده : شاهین خسروآبادی

  Exclusive Song: Omid Ameri – “Oon Toiee” With Text And Direct Links In UpMusic

  Omid Ameri Oon Toiee دانلود آهنگ امید آمری اون تویی

  متن آهنگ اون تویی امید آمری

  ♪♪♫♫♪♪♯

  اونی که میخوام باهاش باشم یک عمر تو زندگی اونی که میخوام نگاش کنم از روی عاشقی
  ♪♪♫♫♪♪♯ اونی که میخوام صداش کنم عشق همیشگی اون تویی اون تویی  ♪♪♫♫♪♪♯
  اونی که صدای خنده هاش واسم آرامشه اونی که دلم میره براش چشم سیاهشه
  همونی که خیلی عاشقه اهل سازشه اون تویی اون تویی

  شعر و آهنگسازی : احمد قهرمانی

  من میخوام این دلو سرو سامون بدم تموم زندگیمو به اون بدم
  ♪♪♫♫♪♪♯ به همه بگم که اون عشق منه نبینم کسی اونو چشم بزنه ♪♪♫♫♪♪♯
  به همه بگم که تو مال منی وقتی نیستی ام تو خیال منی
  من میخوام به همه بگم دوست دارم توی این دنیا فقط تورو دارم
  اونی که میخوام باهاش باشم یک عمر تو زندگی اونی که میخوام نگاش کنم از روی عاشقی
  ♪♪♫♫♪♪♯ اونی که میخوام صداش کنم عشق همیشگی اون تویی اون تویی  ♪♪♫♫♪♪♯
  اونی که صدای خنده هاش واسم آرامشه اونی که دلم میره براش چشم سیاهشه
  همونی که خیلی عاشقه اهل سازشه اون تویی اون تویی

  UpMusicTag دانلود آهنگ امید آمری اون تویی
  یه چیزایی قانونه همه چی دست اونه مث دل دیوونه که واسه اون میخونه
  ♪♪♫♫♪♪♯ اون لحظه که با اونه چشاش تره بارونه دقت کنی میبینی عاشقته میمونه ♪♪♫♫♪♪♯
  یه چیزایی قانونه همه چی دست اونه مث دل دیوونه که واسه اون میخونه
  اون لحظه که با اونه چشاش تره بارونه دقت کنی میبینی عاشقته میمونه

  ♪♪♫♫♪♪♯

  امید آمری اون تویی

  منبع ( surce ) : دانلود آهنگ امید آمری اون تویی

 • ۱۳۹۷/۰۲/۶
 • ادامه / دانلود

  به گزارش خودروکار، سامانه ثبت سفارش واردات خودرو سال گذشته از اواخر تیرماه تا دهم دی ماه براساس اعلام سازمان توسعه تجارت متوقف شد، اما علیرغم این توقف در ثبت سفارش واردات خودرو، موضوع ثبت سفارش‌های شبهه‌دار توسط مرکز حراست وزارت صنعت مطرح شد.

  پیرو این موضوع، دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق است.

  براین اساس کلیه خودروهای که ثبت سفارش آنها در زمان توقف ثبت سفارش خودرو انجام شده، به دلیل شائبه‌دار بودن مشمول مقررات کالای قاچاق شده است.

  مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت هم به عنوان یک مقام دولتی و مسئول در این بخش ثبت سفارش‌ها با تایید موضوع مطرح شده و با اعلام ارسال پرونده تخلفات واردات خودرو به دستگاه‌ قضایی افزود: اعلام کرده‌ایم که کدام شرکت‌ها و کدام واردکنندگان چه تخلفاتی انجام داده‌اند.

  وی با تایید تخلف در واردات خودرو اظهار داشت: این اشکال ممکن است در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بوده‌اند، اما  پاسخ شرکت‌ها در این باره هم این بوده است که کارمندان ثبت سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم.

  خسروتاج با بیان اینکه موضوعاتی که در مورد ثبت سفارش واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش عنوان شده خارج از تایید سازمان است، گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ‌گونه ثبت سفارش را در سیستم ثبتارش انجام نداده است.

  وی افزود: این مورد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گمرک هم باید تعداد خودروهای ترخیص شده، پس از اعلام توقف ثبت سفارش را اعلام کند.

  میثم رضایی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در شهریور ماه سال گذشته از بازار سیاه فروش مجوز ثبت سفارش خودرو با قیمت‌های ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومانی خبر داده بود.

  رضایی با بیان اینکه  این پیشنهادات از سوی برخی افراد با ادعای ارتباط با سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود، افزود: در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی بسته است، اما در این شرایط نورچشمی‌ها می‌توانند خودرو وارد کنند.

  البته این اظهارات انجمن واردکنندگان خودرو در مورد ثبت سفارش‌های شائبه‌دار محدود به این موضوع نبود تا اینکه در روزهای اخیر فرهاد احتشام‌زاد نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم اعلام کرد: طبق اطلاعات انجمن در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.

  براساس این گزارش، سازمان توسعه تجارت در واکنش به ادعای مطرح شده در مورد واردات ۱۵ هزار خودرو اعلام کرده که نایب رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو که اطلاعات دقیق‌تری از واردات غیرقانونی و کار متخلفان خودرو دارند، هر چه سریع‌تر این اطلاعات را در اختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی قرار دهند، زیرا در غیر این صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می‌شود.

  علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از تشکیل گروه ویژه‌ای برای بررسی ثبت سفارش بیش از ۶۴۰۰ خودرو در زمان بسته بودن سیاست ثبت سفارش خودرو  خبرداده است.  

  در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو به طور مستقیم زیر نظر سازمان توسعه تجارت بوده است،‌ در دوره توقف ثبت سفارش تخلفاتی صورت گرفته که هیچ‌گونه برخوردی  با آن نشده است تا جایی که  گفته می‌شود، طی این مدت ۶۴۰۰ خوردو ثبت سفارش شده است و از طرفی این سازمان مدعی است که شرکت‌ها واردکنندگانی که این تخلفات را انجام داده‌اند به محاکم قضایی معرفی کرده است؟

  اما سوالی در اینجا مطرح است که چرا علیرغم مسائل عنوان شده در زمان توقف ثبت سفارش واردات خودرو از سوی انجمن واردکنندگان مبنی اینکه بازار سیاه فروش مجوز ثبت سفاش خودرو ایجاد شده سازمان اقدامی را برای جلوگیری از این بازار سیاه نکرده است؟

  البته هم‌اکنون نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادعا کرده است که طی مدت توقف ثبت سفارش ۱۵ هزار ثبت سفارش انجام شده که ابهامات جدیدی را در مورد تعداد ثبت سفارش واردات خودرو و تعداد خودروهای وارداتی با این مجوزها در زمان توقف ثبت سفارش واردات خودرو مطرح می‌کند.

  منبع: فارس

  انتهای پیام/

 • دانلود آهنگ کامران مولایی چتر نجات
 • دسته: ترانه

  این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

  دانلود آهنگ کامران مولایی چتر نجات

  آپ موزیک برای شما کاربران ترانه چتر نجات با صدای کامران مولایی با کیفیت اصلی را آماده کرده

  شعر : رضا معظمی / آهنگسازی : کامران مولایی / تنظیم کننده : باربد زارع

  Exclusive Song: Kamran Molaei – “Chatre Nejat” With Text And Direct Links In UpMusic

  Kamran Molaei Chatre Nejat دانلود آهنگ کامران مولایی چتر نجات

  متن آهنگ چتر نجات کامران مولایی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  دلت رفته خودت موندی کنارم توام میترسی از تنهایی یا نه
  برای من که با تو خیلی ای تنهام چه فرقی میکنه اینجایی یا نه
  ♪♪♫♫♪♪♯ تو باید روی ترست پا بذاری شاید قلب منم طاقت بیاره ♪♪♫♫♪♪♯
  عجیبه زندگیمون زندگی نیست ولی بازم جدایی درد داره
  نمیگم بی تو میمیرم که رد شی نگامو از تو میگیرم که رد شی
  ♪♪♫♫♪♪♯دوراهی اتفاق ساده ای نیست جلو اشکامو میگیرم که رد شی♪♪♫♫♪♪♯
  نمیگم بی تو میمیرم که رد شی نگامو از تو میگیرم که رد شی
  دوراهی اتفاق ساده ای نیست جلو اشکامو میگیرم که رد شی

  UpMusicTag دانلود آهنگ کامران مولایی چتر نجات

  پما تو دستای هم از دست میریم نشونش اشک روی گونه هاته
  ما داریم از چشای هم میوفتیم جدایی واسمون چتر نجاته
  ♪♪♫♫♪♪♯نمیخواستم ببینم زرد میشی دیگه دنیاتو پاییزی نمیخوام♪♪♫♫♪♪♯
  به جز اینکه بری و خوب باشی عزیزم من ازت چیزی نمیخوام
  نمیگم بی تو میمیرم که رد شی نگامو از تو میگیرم که رد شی
  ♪♪♫♫♪♪♯دوراهی اتفاق ساده ای نیست جلو اشکامو میگیرم که رد شی♪♪♫♫♪♪♯
  نمیگم بی تو میمیرم که رد شی نگامو از تو میگیرم که رد شی
  دوراهی اتفاق ساده ای نیست جلو اشکامو میگیرم که رد شی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  کامران مولایی چتر نجات

  منبع ( surce ) : دانلود آهنگ کامران مولایی چتر نجات

 • ۱۳۹۷/۰۲/۶
 • ادامه / دانلود
© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پرینت فرهنگ محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس